หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือบริหารงานบุคคล [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการบันทึกข้อมูล ELE [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน้กงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหอไกร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2555 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือปฏิบัติงาน โครงการอาหารกลางวัน [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2